Femra

Instruktore: Eltiona

(ditore 500 lek )

Meshkuj

Instruktor: Kejdi

(ditore 500 lek )

 • Abonim 1 Mujor

  • 2 Here ne jave – 2000 Lek

  • 3 Here ne jave – 2500 Lek

  • 6 Here ne jave – 3500 Lek

 • Abonim 3 Mujor

  • 2 Here ne jave – 5000 Lek

  • 3 Here ne jave – 6500 Lek

  • 6 Here ne jave – 9000 Lek

 • Abonim 6 Mujor

  • 2 Here ne jave – 10000 Lek

  • 3 Here ne jave – 12500 Lek

  • 6 Here ne jave – 17500 Lek

 • Abonim 12 Mujor

  • 2 Here ne jave – 20000 Lek

  • 3 Here ne jave – 25000 Lek

  • 6 Here ne jave – 35000 Lek

 • Abonim 1 Mujor

  • 2 Here ne jave – 2500 Lek

  • 3 Here ne jave – 3000 Lek

  • 6 Here ne jave – 4000 Lek

 • Abonim 3 Mujor

  • 2 Here ne jave – 7000 Lek

  • 3 Here ne jave – 8000 Lek

  • 6 Here ne jave – 11000 Lek

 • Abonim 6 Mujor

  • 2 Here ne jave – 12500 Lek

  • 3 Here ne jave – 15000 Lek

  • 6 Here ne jave – 20000 Lek

 • Abonim 12 Mujor

  • 2 Here ne jave – 26000 Lek

  • 3 Here ne jave – 32000 Lek

  • 6 Here ne jave – 40000 Lek